Tuyên truyền

Triển khai thực hiện: Chỉ thị số 27-CT/TW, Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018, Chỉ thị số 10/CT-TTg

1.Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; 2.Kế hoạch […] xem tiếp