Tuyên truyền

Quán triệt, phổ biến, tuyên truyền Kế hoạch, các Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII)

1.Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vềcải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong […] xem tiếp