Tuyên truyền

Nghị quyết của Hội nghị trung ương 6 (khóa XII)

Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tingh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. 2. Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng […] xem tiếp

3 Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Bình Thuậnvề phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.  2. Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Bình Thuậnvề hoàn thiện thể chế […] xem tiếp