Hoạt động dạy – học

Kế hoạch kiểm tra HSCM Học kỳ I, 2022-2023

Ban CM xin gởi quý thầy/cô các tổ CM: 1. QĐ kiểm tra HSCM Học kỳ I, 2022-2023. 2. KH kiểm tra HSCM Học kỳ I, 2022-2023. 3. Quy định đánh giá- xếp loại HSCM. 4. Mẫu Biên bản kiểm tra HSCM. Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1VjKedwVcSzU99JpNOt9XCtZPqBfrClv1?usp=sharing xem tiếp