Tuyên truyền

Về việc triển khai quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV)

Thực hiện công văn số 1210-CV/TU  ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV); Chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên […] xem tiếp

Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thực hướng dẫn số 33-HD/BTGTU ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo  Thành ủy Phan Thiết phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối […] xem tiếp

Về việc quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW và nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 23/11/2022 của Thành ủy Phan Thiết  về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 05/12/2022 […] xem tiếp

Về việc tuyên truyền cài đặt ứng dụng Phan Thiết -S

Kính gửi: Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường                     Hiện nay, UBND thành phố Phan Thiết đang triển khai các hoạt động truyền thông, tuyên truyền về Trung tâm Điều hành đô thị thông minh thành phố Phan Thiết […] xem tiếp

Về việc triển khai NQ 06-NQ/TW và NQ 10-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện kế hoạch số 87- KH/TU ngày 03/10/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 và Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; Chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng […] xem tiếp