Tuyên truyền

Về việc triển khai NQ 06-NQ/TW và NQ 10-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thực hiện kế hoạch số 87- KH/TU ngày 03/10/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 và Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị; Chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng […] xem tiếp

KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN, PHÒNG CHỐNG MA TÚY 2022-2023

– Đoàn thanh niên: Xây dựng góc truyền thông về phòng, chống ma tuý, phân công mỗi chi đoàn, chi đội phụ trách cập nhật nội dung thông tin, trang trí bảng tin theo tuần hoặc theo tháng. Duy trì hoạt động của Website, Facebook, Fanpage nhằm chia sẻ trên mạng các thông tin về […] xem tiếp

Về việc triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII

Thực hiện công văn số 149- CV/BTGTU ngày 23/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc triển khai quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5; Chi bộ xin gởi đến toàn thể quý thầy, cô cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường một số nội dung […] xem tiếp

Triển khai Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII)

Thực hiện công văn số 989-CV/TU ngày 17/8/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc Triển khai Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII); Chi ủy xin gởi đến toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị (Khóa XIII)  về kỷ […] xem tiếp

Về việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW

Thực hiện công văn số 140-CV/BTGTU ngày 12/7/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy  về việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW; Chi bộ xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên toàn trường bản sao lục Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về […] xem tiếp

Về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thực hiện Kế hoạch 77-KH/TU ngày 13/5/2022 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng […] xem tiếp

Kết luận 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa năm 2022

Thực hiện công  Kế hoạch số 713-CV/TU, ngày 15/02/2022 của Thành ủy Phan Thiết về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa. Chi bộ trường THPT Phan Thiết xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường: – Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị. – Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Thành ủy Phan Thiết. – Kế […] xem tiếp