Hoạt động NGLL

KẾ HOẠCH HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG CẤP TRƯỜNG 2023-2024

 – Đăng ký từ ngày 23/11 – 25/11/2023,  nộp danh sách thi đấu tại văn phòng Đoàn.   – Ngày 25/11/2023 BTC họp phân công chuyên môn, tổ trọng tài tập huấn chuyên môn.   – Ngày 25/11/2023, trong  giờ sinh hoạt chủ nhiệm, lớp trưởng tập trung về phòng đoàn họp với BTC. (hội ý […] xem tiếp