Tin trong ngành

Triển khai Chương trình hành động số 61-CTr/TU của Tỉnh

Kính gửi: – Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường; Thực hiện công văn số 1481-CV/TU ngày 16/5/2023 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 61-CTr/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV); Chi bộ xin gởi đến […] xem tiếp

Về việc triển khai học tập, sinh hoạt và tuyên truyền Chuyên đề 2023

Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 21/3/2022 của Thành ủy Phan Thiết về học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ” và Hướng dẫn số 45- […] xem tiếp