Tin trong ngành

Về việc triển khai quán triệt, thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV)

Thực hiện công văn số 1210-CV/TU  ngày 17/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chương trình hành động số 48-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIV); Chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên […] xem tiếp

Kết luận số 44-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII)

Thực hướng dẫn số 33-HD/BTGTU ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo  Thành ủy Phan Thiết phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối […] xem tiếp

Về việc quán triệt Chỉ thị số 17-CT/TW và nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 23/11/2022 của Thành ủy Phan Thiết  về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 05/12/2022 […] xem tiếp