Về việc triển khai quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XIII

Thực hiện công văn số 149- CV/BTGTU ngày 23/8/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc triển khai quán triệt tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5; Chi bộ xin gởi đến toàn thể quý thầy, cô cán bộ, đảng viên, giáo ...