Thực hiện Kế hoạch số 857-KH-SGD&ĐT-TTra, ngày 24/4/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, Kế hoạchđẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, kính gửi đến quý thầy, cô các quy định của Đảng, văn bản Quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo  (8 File đính kèm)

1.LUẬT KHIẾU NẠI 2011:

2. LUẬT TỐ CÁO 2011:

3. LUẬT TIẾP CÔNG DÂN 2011:

4. NGHỊ ĐỊNH 75 – LUẬT KHIẾU NẠI:

5. NGHỊ ĐỊNH 76 – LUẬT TỐ CÁO:

6. NGHỊ ĐỊNH 64 – LUẬT TIẾP CÔNG DÂN:

7. CHỈ THỊ 35 CỦA BCT:

8. CHỈ THỊ CỦA 53 CTTU 2014:

9. CÁC LINK LIÊN KẾT:

Categorised in: ,