1. Chương trình hành động số 31-CTr/TU, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Bình Thuậnvề phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

 2. Chương trình hành động số 32-CTr/TU, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Bình Thuậnvề hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

3. Chương trình hành động số 33-CTr/TU, ngày 30/8/2017 của Tỉnh ủy Bình Thuậnvề tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Categorised in: ,