GỬI ĐẾN CÁC EM BỘ ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT CỦA BỘ GD&ĐT 

1. ĐỀ THI THỬ MÔN TOÁN:

https://dochub.com/nhiphuong/elYJB5/1_de_toan_thunghiem_k17

2. ĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝ:

https://dochub.com/nhiphuong/5PmXmq/2_de_vatli_thunghiem_k17

3. ĐỀ THI THỬ MÔN HOÁ HỌC:

https://dochub.com/nhiphuong/pv28Vr/3_de_hoa_thunghiem_k17

4. ĐỀ THI THỬ MÔN SINH HỌC:

https://dochub.com/nhiphuong/rvD862/4_de_sinh_thunghiem_k17

5. ĐỀ THI THỬ MÔN NGỮ VĂN:

https://dochub.com/nhiphuong/3POpPL/5_de_nguvan_thunghiem_k17

6. ĐỀ THI THỬ MÔN LỊCH SỬ:

https://dochub.com/nhiphuong/wMZWw5/6_de_lichsu_thunghiem_k17

7. ĐỀ THI THỬ MÔN ĐỊA LÝ:

https://dochub.com/nhiphuong/LK94rb/7_de_dia_thunghiem_k17

8. ĐỀ THI THỬ MÔN TIẾNG ANH:

https://dochub.com/nhiphuong/k4QJpO/8_de_tanh_thunghiem_k17

9. ĐỀ THI THỬ MÔN GDCD:

https://dochub.com/nhiphuong/O5NKoQ/14_de_gdcd_thunghiem_k17

 

 

Categorised in: ,