1. Kế hoạch về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân.

2. Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương (khóa XII) “về đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”.

3. Kế hoạch tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

4.  Kế hoạch phát triển văn hóa đọc trong trường học đến năm 2020, định hướng đến năm 2030:

Categorised in: ,