KÍNH CHUYỂN QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC EM ĐỀ VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SỬ KHỐI 10 – HKII

  1. Mã đề 132: https://docs.google.com/document/d/1h5xxQHJiumk6Mr5KYvTpLzRM2oCMnY2a68J8G501FY/edit
  2. Mã đề 209: https://docs.google.com/document/d/1TNyuRTo6sJ26lJw712gCy54Be99VMIQFDz36bvHX_jM/edit
  3. Mã đề 357: https://docs.google.com/document/d/17XB9xCWf7yKg2E9GXJFErji9rJSdMkvfG6XrHz03P_A/edit
  4. Mã đề 485: https://docs.google.com/document/d/1jGzT9tWB86UK10lFCiTOZUoy_H7DWYjaRS_8GG_ugPg/edit
  5. ĐÁP ÁN: https://docs.google.com/document/d/1Uu7BnONFjRoQVstCyA7iizW1zO0HeVexATU0nGQBWJM/edit

Categorised in: ,