Các nội dung học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và tổ chức thực hiện

1. Chương trình hành động số 40-CTr/TU, ngày 26/1/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về“Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”.

2. Chương trình hành động số 41-CTr/TU, ngày 26/1/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về“Công tác dân số trong tình hình mới”.

 3. Chương trình hành động số 43-CTr/TU, ngày 26/1/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”

4. Kế hoạch số 82-KH/TU, ngày 30/01/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)“Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

5. Kế hoạch số 87-KH/TU, ngày 09/3/2018 của Thành ủy Phan Thiết về thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII).

6. Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 09/3/2018 của Thành ủy Phan Thiết về thực hiệnNghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương lần thứ 6 (khóa XII).

Categorised in: ,