Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU, ngày 03/5/2017 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền các chương trình hành động của Tỉnh ủy Bình Thuận – khóa XIII:

  • Chương trình hành động số 16-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Thuận (khóa XIII) về triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW, ngày 01/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về một số chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế.
  • file đính kèm 1:
  • Chương trình hành động số 17-NQ/TU, ngày 23/3/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII) triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị – xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. 
  • file đính kèm 2:

Categorised in: ,