– Kế hoạch 175/KH-THPT PT ngày 05 tháng 10 năm 2022 về việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động  “Mỗi nhà giáo, cán bộ giáo dục giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn” năm học 2022- 2023 của nhà trường.
– Phân công giáo viên giúp đỡ (file xlsx gồm sheet DS HS HK1-thông tin học sinh và sheet phân công thầy cô giúp đỡ)
Để góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học và nâng chất lượng giáo dục của nhà trường, công đoàn kính mong quý thầy cô quan tâm thực hiện.
LINK: https://drive.google.com/drive/folders/1jwXRrpb02qywswEoUg4NPagDveEAGFMJ?usp=sharing

Categorised in: , ,