Thực hiện công  Kế hoạch số 713-CV/TU, ngày 15/02/2022 của Thành ủy Phan Thiết về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa.

Chi bộ trường THPT Phan Thiết xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường:

– Kết luận số 01 – KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị.

– Kế hoạch số 39-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Thành ủy Phan Thiết.

– Kế hoạch số 19 – KH/CB, ngày 15/10/2021 của Chi bộ trường THPT Phan Thiết;

Đề nghị:

  1. Toàn thể cán bô, đảng viên, giáo viên và nhân viên của trường

–  Tiếp tục nghiên cứu Kế luận số 01- KL/TW, chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ đại hội XIII của Đảng, kế hoạch 39-KH/TU, ngày 11/10/2021 của Thành ủy Phan Thiết; Kế hoạch số 19- KH/CB;

– Sau khi nghiên cứu, các đồng chí viết bản đăng kí thực hiện năm 2022 (theo mẫu gởi kèm, mẫu mới so với năm 2021);

+ Mẫu 1: dành cho đảng viên

+ Mẫu 2: dành cho cán bộ, công chức, viên chức chưa phải là đảng viên.

( Mỗi đồng chí, mỗi thầy cô làm 02 bản, 01 bản nộp lại cho TTCM, 01 bản cá nhân giữ để thực hiện trong năm 2022)

https://drive.google.com/drive/folders/15cXlieIz5jbxCoaJefFgUWBawjITJ2ba?usp=sharing

Categorised in: , ,