* Kết quả kỳ thi lên lớp cuối năm học 20212022:
– Tổng số HS diện thi lại cuối năm học: 62 (Khối 10: 35; Khối 11: 27)
– Bỏ thi: 2 HS
+ Nguyễn Thanh Thắng- 10A1 (dự thi môn Văn; bỏ thi môn Lý+Hóa)
+ Trần Thiên Bảo- 10A12 (bỏ thi môn Văn+Toán+Lý)
– Kết quả chung:
+ Khối 10: lên lớp sau thi lại 23/ 35 (65,7%)
+ Khối 11: lên lớp sau thi lại 13/ 27 (48,1%)
+ Cộng chung: lên lớp sau thi lại: 36/ 62 (58,1%)

Categorised in: , ,