1. Lịch KT chung các môn cuối kỳ I, 20222023:
– Giờ bắt đầu buổi KT khối 11+10 (theo lịch của trường)
+ Buổi Sáng: từ 7 giờ 00.
+ Buổi Chiều: từ 13 giờ 30.
– Giờ bắt đầu buổi KT khối 12 (theo lịch của Sở GDĐT)
+ Buổi Sáng: từ 7 giờ 30.
+ Buổi Chiều: từ 14 giờ 20.
* Tổ trực KT có mặt trước giờ bắt đầu buối KT: 30′
* GV coi KT có mặt trước giờ bắt đầu buổi KT: 15′
2. Danh sách HS tham gia KT cuối kỳ I, 20222023: (số liệu tính đến 10/12/2022)
– Khối 12: 578 HS (24 phòng, đã bỏ khỏi DS các HS nghỉ học)
– Khối 11: 658 HS (15 lớp, đã bỏ khỏi DS các HS nghỉ học)
– Khối 10: 656 HS (15 lớp, đã bỏ khỏi DS các HS nghỉ học)
* Nhờ Thầy/Cô GVCN các lớp thông báo giúp cho HS của lớp biết và thực hiện.
– Nhắc lại HS: nhớ kỹ SBD để ghi-tô chính xác khi làm bài KT.
Trân trọng./.
PHT- ĐTK

Categorised in: , ,