NHÂN SỰ BCHCĐ- UBKT-BAN TTRND

NHIỆM KỲ 2012-2017 (BỔ SUNG)

 

A/ Về ban chấp hành:

1/ Đồng chí Lý Hoàng Linh Thảo: Chủ tịch CĐCS

2/ Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh: Phó chủ tịch CĐCS

3/ Đồng chí Trần Thị Ngọc Hoà: Uỷ viên Ban Chấp hành

4/ Đồng chí Hồ Thị Minh Trâm: Uỷ viên Ban Chấp hành

5/ Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Ánh: Uỷ viên Ban Chấp hành

6/ Đồng chí Nguyễn Hải Lân: Uỷ viên Ban Chấp hành

7/ Đồng chí Trần Thị Bích Hải: Uỷ viên Ban Chấp hành

B/ Về Uỷ ban kiểm tra:

1/ Đồng chí: Nguyễn Hải Lân: Chủ nhiệm UBKT

2/ Đồng chí: Nguyễn Hoàng Ngọc: Phó chủ nhiệm UBKT

3/ Đồng chí: Nguyễn Thị Trà My: Uỷ viên UBKT

C/ Về Ban thanh tra nhân dân:

1/ Đồng chí: Lưu Thị Hòa Bình: Trưởng Ban

2/ Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Hương: Thành viên

3/ Đồng chí: Trần Hồng Phong: Thành viên

Categorised in: