1.Chương trình hành động số 51-CTr/TU, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vềcải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

2.Chương trình hành động số 52-CTr/TU, ngày 28/8/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (khóa XIII) thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vềcải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

3.Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 29/8/2018 của Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về“Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

FILE 1: 

FILE 2: 

4.Kế hoạch số 105-KH/TU, ngày 04/10/2018 của Thành ủy Phan Thiết thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII).

5.Kế hoạch số 106-KH/TU, ngày 04/10/2018 của Thành ủy Phan Thiết thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vềcải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

6. Kế hoạch số 107-KH/TU, ngày 04/10/2018 của Thành ủy Phan Thiết thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) vềcải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Categorised in: ,