Quyết định số 355/QĐ-SGDĐT ngày 07/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng coi thi Nghề phổ thông Khóa ngày 23/4/2023 đặt tại Trường THPT Phan Thiết

link tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/1oM_MBawmK153D1OfvcAKR-HdQ6L3_MGG?usp=sharing

Categorised in: , ,