Ban CM xin gởi SBD dành cho KT chung các môn giữa kỳ và cuối kỳ, năm học 2022-2023.

– Mỗi HS được nhà trường gán riêng một SBD để sử dụng cho các kỳ KT chung trong cả năm học.
– HS phải nhớ SBD của mình để sử dụng khi làm bài KT chung trong năm học.
– SBD của mỗi HS gồm 6 chữ số, HS phải ghi-tô đầy đủ và chính xác cả 6 chữ số của SBD khi làm bài KT.
Link: https://drive.google.com/drive/folders/1YGo9xh0p-Jj00BR-MQ7AYwyxcbJbTaZ0?usp=sharing

Categorised in: , ,