Thời gian nhận tác phẩm dự thi: bắt đầu từ ngày 01/8/2020 đến ngày 10/10/2020 (cụ thể theo thông báo đính kèm)

– Công văn số 1456/SGDĐT-GDTrH&CN-TX, ngày 09/7/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận;

– Thông báo số 1571/TB-SVHTTDL, ngày 06/7/2020 của Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch Bình Thuận.

 

 

Categorised in: ,