Xin giới thiệu Thầy (Cô) tiện ích thống kê điểm lớp chấm đối với môn có kiểm tra chung chấm chéo.

Picture2

 

Thầy (cô) download tiện ích này về, nhập điểm các lớp mình chấm vào chương trình, thầy (cô) sẽ có bản thống kê một cách chính xác mà không cần phải đếm.

 

Sau khi nhập xong Thầy (Cô) có thể gởi mail bản thống kê này cho TCM để tổng hợp.

logo toanthpt1

07/9/2013

 

Categorised in: