Thực hiện CV số 2731/SGDDT-TCCB&QLCLGD ngày 25/11/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với hành vi vi phạm về pháo, nhà trường triển khai thực hiện cụ thể như sau:
– ĐTN và GVCN lồng ghép tuyên truyền NĐ 137 /2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo và các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng pháo (file đính kèm) trong buổi sinh hoạt chi đoàn các lớp và tiết SHCN; tổ chức cho Đoàn viên thanh niên ký cam kết  không sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo trái phép (đại diện chi đoàn ký -file đính kèm).
Link tham khảo:

Categorised in: , , , ,