Thực hiện hướng dẫn số 21-HD/TU ngày 22/10/2021 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị 10- CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

–         Chỉ thị 10- CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

–         Nghị quyết 08/NQ-CP ngày 23/01/2014 của Chính phủ.

–         Chỉ thị 24- CT/TW ngày 03/6/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

Nhấp vào link để xem tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/1nUy1xJ8TaGJNKS7EyJOnPSlM-w030RRq?usp=sharing

Categorised in: ,