Luật Dân quân tự vệ năm 2019 (Luật số 48/2019/QH14);

Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019 (Luật số 53/2019/QH14);

Quyết định số 140/QĐ-TTg, ngày 20/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến tập huấn Luật Dân quân tự vệ.

 

 

 

 

Categorised in: ,