Thực hiện công văn số 528-CV/TU ngày 21/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức quán triệt, phổ biến Chỉ thị 04- CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 45- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

–         Chỉ thị 04- CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XIII).

–         Kế hoạch số 45- KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

Categorised in: ,