Thực hiện công văn số 989-CV/TU ngày 17/8/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc Triển khai Quy định số 69-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII);
Chi ủy xin gởi đến toàn thể các đồng chí đảng viên Chi bộ Quy định số 69-QĐ/TW ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị (Khóa XIII)  về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm
Link tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1sPBNaQzgAtkHiqSBK2jQdXraP3tez3tu/view?usp=sharing

Categorised in: , ,