1.Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy,Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

2.Kế hoạch số 2492/KH-UBND, ngày 09/7/2019 của Chủ tich Ủy ban Nhân dân tỉnh,Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch số 150-KH/TU, ngày 18/6/2019 của Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

3. Kế hoạch số 137-KH/TU, ngày 08/7/2019 của Thành ủy Phan Thiết, Kế hoạchthực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

4. Kế hoạch số 1466/KH-SGDĐT, ngày 15/7/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, Kế hoạchtriển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

5. Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trịvề tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực;

6. Kế hoạch số 520/KH-SGD&ĐT, ngày 15/3/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, Kế hoạchtriển khai thi hành Luật phòng, chống tham nhũng năm 2018.

7. Luật Phòng chống tham nhũng năm 2018.

8. Kế hoạch số 1667/KH-SGDĐT, ngày 08/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận, Kế hoạchtriển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

9. Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủvề việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorised in: ,