Kế hoạch số 553/KH-SGDĐT ngày 14/3/2022 của SGDĐT về triển khai, thực hiện công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong ngành Giáo dục năm 2022 để nghiên cứu triển khai thực hiện.

https://drive.google.com/file/d/1EXDxHAxMK2WK9QHR7ln_ctDfVe26H1O1/view?usp=sharing

Categorised in: , ,