Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc trong tình hình mới;

Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 11/7/2019 củaThành ủy Phan Thiết về thực hiện Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

 

 

 

Categorised in: ,