Kính gửi: Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên Trường THPT Phan Thiết

         

Thực hiện Kế hoạch số 30-KH/TU ngày 12/12/2016 của Thành ủy Phan Thiết và Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 28/12/2016 của Chi bộ trường THPT Phan Thiết về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thay mặt cấp ủy Chi bộ, xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên các nội dung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện như sau:

I. Các nội dung phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện

  1. Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. LINK
  2. Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 28/12/2016 của Chi bộ trường THPT Phan Thiết về việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. LINK

II. Tổ chức thực hiện cụ thể:

  1. Các tổ chức, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên trường nghiên cứu nội dung của các văn bản nêu trên.
  2. Các tổ chức, đoàn thể và cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên căn cứ Kế hoạch số 13-KH/CB ngày 28/12/2016 của Chi bộ trường THPT Phan Thiết thực hiện. Các đăng ký của tập thể, cá nhân sẽ thực hiện sau theo hướn dẫn của Thành ủy PT.
  3. Bộ phận phụ trách website chịu trách nhiệm đăng tải lên trang web trường.

 

            Toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên trường quan tâm thực hiện.

 

            T/M Chi ủy

             Phó Bí thư

 

Categorised in: ,