Thực hiện Kế hoạch số 383/KH-SGĐT ngày 25 tháng 02 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận và Kế hoạch số 48a/KH-THPT PT ngày 08 tháng 3 năm 2017 về việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở năm 2017,

Thực hiện Công văn số 83-CV/TG, ngày 29/8/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU,:

  1. Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện QCDC tại nơi làm việc;

2. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;

3. Thông tư số 01/2016/TT-BNV ngày 13/01/2016 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ,

4. Kết luận số 120-KL/TW ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở;

5.  Chỉ thị số 14-CT/TU ngày 27/7/2016 của Ban thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Categorised in: ,