Thực hiện Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 24/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy, Kế hoạch số 22-KH/CB, ngày 06/5/2017 của trường THPT Phan Thiết về triển khai thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và Hướng dẫn số 22-HD/TG, ngày 28/3/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí

  1. Kế hoạch số 46-KH/TU, ngày 24/3/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy;

2. Tài liệu tuyên truyền về công tác tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Thiết phát (kèm theo Hướng dẫn Hướng dẫn số 22-HD/TG).

  • FILE 1:
  • FILE 2:

3. Kế hoạch số 637/KH-SGD&ĐT, ngày 28/3/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Thuận;

4. Kế hoạch số 22-KH/CB, ngày 06/5/2017 của trường THPT Phan Thiết;

5.  Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/5/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

6. Chỉ thị số 50-CT/TW, ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Categorised in: ,