Thực hiện công văn số 140-CV/BTGTU ngày 12/7/2022 của Ban Tuyên giáo Thành ủy  về việc phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết số 15-NQ/TW;

Chi bộ xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên toàn trường bản sao lục Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Đề nghị các đồng chí, thầy cô tập trung nghiên cứu 04 quan điểm chỉ đạo, 08 nhiệm vu và giai pháp được nêu trong Nghị quyết số 15-NQ/TW theo yêu cầu của công văn;

Link tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/11Rph62q3jeUfgCYRktzWszSnQNLfVPUR?usp=sharing

Categorised in: , ,