Thực hiện Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 23/11/2022 của Thành ủy Phan Thiết  về việc phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới; Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 05/12/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ 6 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII;

Chi bộ nhà trường xin gởi đến quý thầy cô:

– Chỉ thị số 17-CT/TW ngày 21/10/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.

– File tài liệu về Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) do Ban Tuyên giáo thành ủy tổng hợp.

Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1a03glAxtJtpFY8UUbS8XtP2AoZjeDlb5?usp=sharing

 

Categorised in: , ,