Thực hiện Kế hoạch 77-KH/TU ngày 13/5/2022 về việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) và Kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành uỷ về thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII)

Chi bộ nhà trường xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường các kế hoạch và nghị quyết sau:

– Kế hoạch số 69-KH/TU, ngày 29/4/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

– Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao;

– Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 24/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

– Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 28/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội đến năm 2025;

– Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

– Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030;

– Kế hoạch số 72-KH/TU, ngày 10/5/2022 của Ban Thường vụ Thành uỷ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU.

Link tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/1u89BboICGitgAbSzTLpzQczupq_mCA5H?usp=sharing

Categorised in: , ,