Thực hiện Kế hoạch số 175-KH/TU, ngày 21/02/2024 của Thành ủy Phan Thiết về học tập, quán triệt chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”;

Chi bộ trường THPT Phan Thiết xin triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường một số nội dung sau:

1) Đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường nghiêm túc nghiên cứu nội dung chuyên đề 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội” và  Kế hoạch số 47-KH/CB ngày 04/3/2024 của Chi bộ về việc học tập, sinh hoạt và tuyên truyền chuyên đề năm 2024  (gởi đính kèm)

2) Sau khi nghiên cứu chuyên đề 2024 và kế hoạch số 47- KH/CB của Chi bộ,

Đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên của trường xây dựng bảng đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2024 (theo mẫu gởi kèm) và nộp lại cho cấp ủy trước ngày 20/3/2023.

          Lưu ý:

          – Mẫu 01: Dành cho đảng viên đang công tác và đảng viên được chi bộ phân công giao nhiệm vụ trong năm; mẫu 02: dành cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên)

Categorised in: