Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU, ngày 21/3/2022 của Thành ủy Phan Thiết về học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ” và Hướng dẫn số 45- HD/BTGTU ngày 27/3/2023 của Ban Tuyên giáo thành ủy;

Chi bộ trường THPT Phan Thiết xin triển khai đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường một số nội dung sau:

1) Đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường nghiêm túc nghiên cứu nội dung chuyên đề 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh của con người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ” và  Kế hoạch số 40-KH/CB ngày 03/4/2023 của Chi bộ về việc học tập, sinh hoạt và tuyên truyền chuyên đề năm 2023  (gởi đính kèm)

2) Sau khi nghiên cứu chuyên đề năm 2023 và kế hoạch số 40- KH/CB của Chi bộ,

Đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên của trường xây dựng bảng đăng ký tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2023 (theo mẫu gởi kèm), in thành 02 bản, 01 bản lưu và 01 bản nộp lại cho cấp ủy trước ngày 20/4/2023.

Link tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/1kNN6yFOeLq2Xw5EuMALODDgV-dSLP9Mj?usp=sharing

Categorised in: , ,