Thực hiện công văn số 701-CV/TU ngày 08/02/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV);

Nay Chi bộ nhà trường xin gởi đến quý thầy cô cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên toàn trường các nội dung sau:

1) Công văn số 701-CV/TU ngày 08/02/2022 của Thành ủy Phan Thiết

2) Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh (Khóa XIV)  về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

https://drive.google.com/drive/folders/1-ZQpbFZpbFQ9E2G_79hHwE73lSIzTSmn?usp=sharing

Categorised in: , ,