Thực hiện kế hoạch số 57-KH/TU ngày 27/01/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện kết luận, quy định của hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành TW Đảng (khóa XIII);

Nay Chi bộ nhà trường xin gởi đến quý thầy cô cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên toàn trường các nội dung sau:

1) Kế hoạch số 57-KH/TU ngày 27/01/2022 của Thành ủy Phan Thiết.

2) Tài liệu “Những nội dung chủ yếu Kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng”

https://drive.google.com/drive/folders/1LJNmT-AipviRNJCHUC4kfhPPl_Igp3ss?usp=sharing

Categorised in: , ,