Thực hiện kế hoạch số 87- KH/TU ngày 03/10/2022 của Thành ủy Phan Thiết về việc tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022 và Nghị quyết 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị;

Chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường các nội dung sau:

  1. Nghị quyết số 06-NQ/TW, ngày 24/01/2022
  2. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022
  3. Hướng dẫn số 45-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW và Hướng dẫn số 46-HD/BTGTW, ngày 04/4/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng về nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW.

https://drive.google.com/drive/folders/19Zxv21_gTorJkD4jILQiqF9s9LFv_Vix?usp=sharing

Categorised in: , ,