695/KH-SGDĐT Kế hoạch Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo năm 2023

link tài liệu:

https://drive.google.com/file/d/1J7PqIDFSZ3L2o8K6I0Viv1vTxKLLVH0Z/view?usp=share_link

Categorised in: , , , ,