Thực hiện công văn số 2405/SGDĐT- TTr ngày 20/10/2021 về việc phổ biến, triển khai các văn bản QPPL và Thông báo số 2456/TB -SGDĐT ngày 26/10/2021 về việc triển khai các văn bản của Trung ương; giới các văn bản QPPL có liên quan đến giáo dục và văn bản Quy định quy trình tiếp công dân, Quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

Nhấp vào link để xem văn bản:

https://drive.google.com/drive/folders/1RgbmCxjL5443R5euRs6RweqDtodFYGZC?usp=sharing

Categorised in: , ,