Thực hướng dẫn số 33-HD/BTGTU ngày 27/12/2022 của Ban Tuyên giáo  Thành ủy Phan Thiết phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TW của Ban Bí thư khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đổ Việt Nam trong tình hình mới;

Cấp ủy chi bộ xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường:

– Kết luận số 44-KL/TW ngày 14/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1FwFWNd4ZkyLvizsLbq0JzFi9w42Bf83S?usp=sharing

Categorised in: , , ,