Thực hiện công văn số 2386/SGDĐT-KHTC ngày 06/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo thống kê giáo dục định kỳ đầu năm học 2022-2023 và công văn 5342/BGDĐT-CNTT ngày 12/10/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thu thập, hoàn chỉnh thông tin định danh cá nhân của học sinh, giáo viên trên CSDL giáo dục đào tạo;

Nay đề nghị:

  1.    Giáo viên toàn trường thực hiện việc khai báo thông tin cá nhân trên Vnedu (theo hướng dẫn gởi kèm),hoàn thành trước ngày 20/10/2022.
  2. Giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện các công việc sau:

-Thu thập thông tin định danh của học sinh (các trường hợp chưa có mã định danh, gvcn hướng dẫn học sinh liên hệ phường xã nơi cư trú để được cung cấp), thông tin sức khỏe của học sinh lớp mình.

Link tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/1i__3qjqMhnE5hB0l76DWKMXD5cTURvlZ?usp=sharing

Categorised in: , , ,