Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/11/2021 của Thành ủy Phan Thiết về thực hiện trình hành động số 20-CTr/TU, ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận thực hiện Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới;

Chi bộ xin gởi đến toàn thể đảng viên chi bộ và Ban chấp hành công đoàn các nội dung:

+ Nghị quyết 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới.

+ Kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 12/11/2021 của Thành ủy Phan Thiết.

+ Kế hoạch số 21 – KH/CB, ngày 16/11/2021 của Chi bộ trường THPT Phan Thiết;

Link tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1r9SIvDF5hcXF8kMccqALqd_j_yVmG8_g?usp=sharing

Categorised in: , ,