Thực hiện kế hoạch số 42- KH/TU ngày 11/11/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05- NQ/TU của Tỉnh ủy (khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững có giá trị tăng cao.
Chi bộ nhà trường xin gởi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên toàn trường:
1) Kế hoạch số 42 – KH/TU ngày 11/11/2021 của Thành ủy Phan Thiết về  thực hiện Nghị quyết 05- NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Tỉnh (khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao
2) Nghị quyết 05- NQ/TU ngày 10/9/2021 của Ban Chấp hành đảng bộ Tỉnh (khóa XIV) về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao.
Link tham khảo tài liệu: https://drive.google.com/drive/folders/1BSno3UUTiei84z8nTe2ESTPYxpyDN4pX?usp=sharing

Categorised in: , ,