Kính gửi:

– Toàn thể cán bộ,  đảng viên,  giáo viên, nhân viên nhà trường

Thực hiện hướng dẫn số 46- HD/TGTU ngày 305/2023 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về phổ biến, quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

Chi bộ xin gửi đến toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên nhà trường:

– Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045;

– Kế hoạch số 2971/KH-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh.

– Kế hoạch số 2430/KH-UBND, ngày 06/7/2021 của UBND tỉnh truyền thông về giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên của trường nghiên cứu và vận dụng vào thực tế công việc được giao.

Trân trọng!

CHI BỘ

PBT – Trần Thị Bảo Chi

Link tài liệu:

https://drive.google.com/drive/folders/1M4y_KbYc23zkvGSxbP-5MVixbeD-NDyT?usp=sharing

Categorised in: , , ,